Biuletyn Dil - Wet.
Biuletyn Dil - Wet.
Rzecznik
Rzecznik
Fundacja Pro Medici Veterinarii
Fundacja Pro Medici Veterinarii
O izbie
O izbie

Obowiązek raportowania wykonanych szczepień psów przeciwko wściekliźnie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

w związku z pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jak i informacją od Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu o braku regularności i staranności w realizacji obowiązku raportowania wykonanych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, uprzejmie przypominam o obowiązku comiesięcznego i terminowego przekazywania dokumentacji/informacji, do właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii. Obowiązek ten zawarty jest w następujących przepisach prawa:

- § 3 ust.1 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
a także związanej z nimi odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
(Dz.U.2005.242.2045),

- art. 56 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(t.j. Dz.U.2020.1421)

 - § 3 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie wzoru i szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (Dz.U.2020.160.1672).

W związku z powyższym obowiązują następujące terminy i sposób przekazywania ww. informacji do powiatowych lekarzy weterynarii:

- w terminie do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:

 • informacja o liczbie zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie (informacja telefoniczna, elektroniczna lub inna ustalona z powiatowym lekarzem weterynarii)
 • informacja o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji (tabela nr 3) - informacja
  w formie pisemnej, w tym faksem, lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji
 • informacja o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych (tabela nr 6)
  - informacja w formie pisemnej, w tym faksem, lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji
 • informacja o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (tabela nr 8) – informacja w formie pisemnej, w tym faksem,
  lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji

- w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

 • papierowe, podpisane kopie rejestru lub papierowe podpisane wydruki z elektronicznego rejestru zwierząt szczepionych przeciwko wściekliźnie.

Informacja o wykonanych szczepieniach nabiera w obecnych czasach dużego znaczenia w związku z faktem, że ogniska wścieklizny nadal stwierdzane są na terenie Polski, w tym w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Warszawa. Wraz z rosnącą migracją ludzi pomiędzy miastami przemieszczane są zwierzęta domowe, z różnych miejsc i o różnym stanie zdrowia. Zwiększenie obszarów miast sprawia, że na ich terenie powszechnie bytują dzikie zwierzęta, wrażliwe na zakażenie chorobą.

Ponadto, sytuacja na Ukrainie powoduje pojawienie się na terenie kraju zwierząt towarzyszących uchodźcom, które mogą pochodzić z rejonów, gdzie wścieklizna występuje, stąd ważne jest szczepienie zarówno zwierząt przyjeżdżających do naszego kraju, jak i polskich psów, kotów czy fretek.

  

    Z wyrazami szacunku

           Prezes Rady DIL-Wet. 

  (-) lek. wet. Dariusz Jackowski

Aktualności

loading...
Aktualności

Szkolenia

loading...
szkolenia

Praca

loading...
Praca

Back to top