Zgodnie z Uchwałą nr 6/2022 XXIII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 18 września 2022 r. ulega zmianie wysokość miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2023 roku.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych do rejestru członków Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu ustala się w następującej wysokości:

  1. dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód na kwotę 60,00 zł.
  2. dla lekarzy weterynarii będących słuchaczami w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria, którzy pobierają stypendium na podstawie przepisów odrębnych oraz nie uzyskują dochodu z innych źródeł, na kwotę 30,00 .
  3. dla lekarzy weterynarii posiadających status bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz.U. 2003 nr 58, poz. 514 ze zm.) bez prawa do otrzymywania zasiłku na kwotę 30,00 zł.
  4. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów niewykonujących zawodu na kwotę 0,00 zł.
  5. dla lekarzy weterynarii, którym przyznano prawo wykonywania zawodu
    po raz pierwszy, ustala się pierwszą składkę członkowską w wysokości 90,00 zł.

Wpłata składki członkowskiej winna być dokonana do końca miesiąca, którego dotyczy. 

Składki członkowskie od lekarzy weterynarii skreślających się z rejestru członków pobiera się do miesiąca, w którym podjęta została decyzja o skreśleniu.

Rada DIL-Wet. może w drodze decyzji czasowo obniżyć wysokość składki członkowskiej na wniosek lekarza weterynarii w uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych w dokumentacji). Istnieje również możliwość rozłożenia na raty spłaty zaległości - w drodze decyzji Rady.

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Okręgowa Rada stwierdza utratę prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz skreśla z rejestru członków izby lekarza weterynarii, który nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 rok.

Numer konta izby do wpłat należności:

PEKAO S.A. I O/Wrocławiu
48 1240 1994 1111 0000 2495 9016