Publikujemy tutaj przepisy dotyczące paszportów oraz obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

 Poniżej prezentujemy uchwałę dot. paszortów dla zwierząt towarzyszących podjętą przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjnej  z dnia 26 września 2023 r.

 Uchwala 46-2023-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportow

 Zalacznik do Uchwaly 46-2023-VIII

 

 Poniżej prezentujemy uchwałę dot. paszortów dla zwierząt towarzyszących podjętą przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjnej  z dnia 31 października 2022 r.  

Uchwała 30-2022-VIII ws. zmian Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów

Załącznik do uchwały 30-2022-VIII

 

Poniżej prezentujemy uchwały dot. paszortów dla zwierząt towarzyszących podjęte podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 11.10.2022 r.

Uchwała 29/2022/VIII ws. zmian Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów

Załącznik do uchwały 29/2022/VIII

Uchwała 28/2022/VIII zm.uch.nr 55-2015-VI rejestr paszportów online

Załącznik do uchwały 28/2022/VIII

 Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami wystawiania paszportów i wpisywania danych do programu WETSystems.

Informujemy, że biuro DIL-Wet. nie jest autorem powyższych uchwał, ani nie jest kompetentne, by interpretować te treści.

Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować bezpośrednio do Krajowej Rrady Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

 

pdfDecyzja Komisji - świadectwo zdrowia dla zwierząt sprowadzanych z poza UE w celach handlowych 

Decyzja Komisji 2004/595/WE z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1947). Tekst mający znaczenie dla EOG.

pdfRozporządzenie WE - przemieszczanie zwierząt o charakterze niehandlowym

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów.

pdfDecyzja Komisji - laboratoria uprawnione do sprawdzania skuteczności szczepień
Decyzja Komisji 2005/392/WE z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

pdfDecyzja Komisji - wzór paszportu dla zwierząt PDF Drukuj E-mail
Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4359)Tekst mający znaczenie dla EOG.

pdfDyrektywa - wymagania zdrowotne regulujące handel i przywóz zwierząt do UE
Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG.

pdfRozporządzenie - opłaty za paszport dla zwierząt domowych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

pdfRozporządzenie - świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury.