REJESTRACJA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT

W DOLNOŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ

we Wrocławiu

Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt i jej nowelizacji z dnia 21 listopada 2008 r., ukazaniu się rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej na Radach Okręgowych spoczął obowiązek prowadzenia rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt. Do rejestracji zakładów leczniczych dla zwierząt opracowano jednolite wzory dokumentów. Przy każdym dokumencie przytoczone jest pouczenie z wyciągiem prawnym regulującym daną kwestię oraz informującym o skutkach prawnych. Ujednolicenie dokumentów ma na celu zapobieżenie pomyłkom i nieścisłościom, które w konsekwencji mogą doprowadzić do nie zarejestrowania zakładu leczniczego dla zwierząt z przyczyn formalnych. System rejestracyjny zakładów leczniczych dla zwierząt jest, zgodnie z wymogami prawa, prowadzony zarówno w formie „papierowej” w postaci księgi jak i w formie elektronicznej. Rejestr jest jawny - dostępny na stronie izby okręgowej oraz Izby Krajowej. Dane zamieszczane w dokumentach rejestracyjnych muszą być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Potwierdzeniem tego faktu jest podpis osoby reprezentującej właściciela zakładu leczniczego dla zwierząt.

Wymagane druki – (1) wniosek, (2) regulamin i (3) oświadczenie kierownika zakładu leczniczego, należy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym, co w sposób istotny ułatwi pracę Radom Okręgowym. Do wniosku należy ponadto dołączyć: (4) oświadczenie podmiotu prowadzącego o znajomości przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, (5) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego oraz (6) aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu kierownika zlz (wyłącznie w przypadku, gdy kierownik jest członkiem innej niż dolnośląska izby okręgowej!).  Wzory druków: 1, 2, 3 i 4 dostępne są na stronie internetowej („Zakłady lecznicze”/ „Wzory dokumentów”)

Wypełnione dokumenty wraz z kserokopią dowodu opłaty rejestracyjnej oraz innymi dokumentami wymaganymi przy rejestracji zakładu (np. w przypadku funkcjonowania w jednej siedzibie kilku zakładów leczniczych – umową użyczenia lub dzierżawy) należy niezwłocznie przesyłać na adres właściwej ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt Rady Okręgowej.

Jeśli wniosek nie zawiera błędów lub braków, Rada na najbliższym posiedzeniu rozpatruje wniosek, a komisja ds. rejestracji zakładów leczniczych wyznacza komisję kontrolną. Pamiętać należy, iż uchwały Rady nie mogą mieć mocy wstecznej, a ich prawomocność liczy się od dnia podjęcia lub daty następującej .Decyzja powinna być podjęta do 50 dni od daty wpłynięcia prawidłowego wniosku lub do 60 dni, jeśli wniosek wymagał uzupełnień.

loading...
Wzory dokumentów rejestracyjnych można pobrać tutaj
Dodatkowe informacje dotyczące uiszczania opłat
Dodatkowe informacje dotyczące uiszczania opłat

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z r. 2000 nr 98 poz. 1071)

Opłaty od wniosku o wpis do zakładu leczniczego dla zwierząt:

Art. 261.

§ 1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni.
§ 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.
§ 3. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie.
§ 4. Organ powinien jednak załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności:
1)jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony,
2)jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity,
3)jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

Art. 265. Wszelkie nie uiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz inne należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Wysokość opłat od wpisu:
Opłata za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wynosi dla:
1)gabinetu weterynaryjnego - 300 zł;
2)przychodni weterynaryjnej - 300 zł;
3)lecznicy weterynaryjnej - 600 zł;
4)kliniki weterynaryjnej - 600 zł;
5)weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego - 600 zł.
Podstawa prawna pobierania opłaty od wpisu:
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt (Dz.U. nr 194 poz. 1996 r. 2004)

 

Zakłady lecznicze dla zwierząt a prawo o działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt 

Nowelizacja ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt