Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. 

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910080027

Kodeks etyki oraz przyrzeczenie lekarza weterynarii.

VETPOL: http://vetpol.org.pl/prawo/cat_view/591-dokumenty/56-kodeks-etyki-lekarza-weterynarii

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042052101

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051811513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042052100